fbpx

Política Xarxes Socials

En compliment de 3/2018, LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i Garantia i Drets Digitals, Reglament Europeu 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal, RGPD i 34/2002, d’11 juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), Anglo School – Núria Esparch informa els Usuaris, que s’ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn i Youtube amb la finalitat principal de donar informació i publicitar els seus productes i serveis.

 

Anglo School – Núria Esparch
Manuel de Falla, 30   17190   Salt   Girona
www.angloschool.cat
info@angloschool.cat

 

L’Usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Anglo School – Núria Esparch mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.

 

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

 

Anglo School – Núria Esparch tracta la informació pública de l’Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins la mateixa Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

 

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant Anglo School – Núria Esparch, ha de tenir en compte els matisos següents:

 

• Dret d’Accés: És el dret de l’Usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de tractament que Anglo School – Núria Esparch hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos. Aquest dret vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels Usuaris.

 

• Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Anglo School – Núria Esparch. Per exemple, eliminar comentaris publicats en el propi perfil). Normalment, aquest dret ha d’exercir davant la Xarxa Social.

 

• Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’Usuari, a excepció del previst en altres lleis aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma. Aquest dret es podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil al qual es troba unit.

 

• Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de Anglo School – Núria Esparch. Com en el dret de cancel·lació, podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil al qual es troba unit.

 

. Dret a la Limitació. L’interessat pot demanar l’exercici del seu dret a limitar el tractament de les seves dades en els casos en què:

 • L’Interessat impugni l’exactitud de les dades.
 • Quan les dades recollides no es necessitin per a les finalitats del tractament però si siguin necessàries per al reconeixement, exercici o defensa d’un procediment judicial.
 • Quan l’Interessat s’oposi al tractament mentre es verifica si prevalen els motius legítims del Responsable del Tractament als de l’Interessat.

 

. Dret a la Portabilitat. L’Interessat té dret a rebre les seves dades personals, per part del Responsable de Tractament al qual prèviament li hagi fet lliurament dels mateixos, en un format estructurat, d’ús habitual i de lectura mecànica, amb l’objectiu de transmetre’ls a un altre Responsable, sense que ho impedeixi el Responsable de Tractament al qual li hagués facilitat les dades prèviament. Al seu torn, l’interessat en l’exercici del seu dret a la portabilitat, pot demanar que les seves dades es transmetin directament al Responsable a Responsable.

 

.  Dret a la Supressió i a l’Oblit. L’Interessat té dret a la supressió de les seves dades personals quan:

 • Aquests no siguin necessaris per al fi pel qual van ser recollides
 • Hagi retirat el consentiment i no existeixi fonament jurídic que indiqui el contrari.
 • S’hagi exercit el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades i no prevalguin motius legítims per a aquest tractament.
 • Les dades siguin tractades de manera lícita o s’hagin de suprimir per una obligació jurídica a la qual estigui subjecte el Responsable de Tractament.
 • Les dades s’hagin obtingut mitjançant una relació amb l’oferta de serveis de la Societat de la Informació.

 

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment ha de complir els requisits següents:

 

 1. Presentació d’un escrit dirigit a Anglo School – Núria Esparch, a l’adreça Manuel de Falla, 30, 17190, Salt, Girona o bé per correu electrònic a info@angloschool.cat.
 2. L’escrit tramès pel titular de les dades que demani l’exercici ha de complir els requisits legals:
  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. Si no fa referència a un arxiu concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si demana informació d’un arxiu en concret, només la informació d’aquest arxiu. Si demana informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho demana per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l’adreça a la qual l’ha d’enviar.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura del signatari.
 3. Documents acreditatius de la petició que es formula.
 4. L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

 

Utilització del perfil

Anglo School – Núria Esparch realitzarà les següents actuacions:

 

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina Anglo School – Núria Esparch
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’Usuari.

 

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

 

Publicacions

El Usuario, una vegada unit a la pàgina de Anglo School – Núria Esparch, podrà publicar en aquesta última, comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, Anglo School – Núria Esparch es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.

 

Anglo School – Núria Esparch no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

 

L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa així mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

 

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemats en cap fitxer per part de Anglo School – Núria Esparch però sí que romandran en la Red Social.

 

Concursos i promocions

Anglo School – Núria Esparch es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa, complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

 

Publicitat

Anglo School – Núria Esparch utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSICE.

 

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres Usuaris la pàgina Anglo School – Núria Esparch que també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

 

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de les diferents Xarxes Socials:

 

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243
Twitter: https://twitter.com/privacy
YouTube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/