fbpx

Avís legal

L’ús d’aquest lloc web, www.angloschool.cat, implica l’acceptació d’aquests termes. Si no hi està d’acord, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

 

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), Anglo School – Núria Esparch, Responsable d’aquesta pàgina web, posa a disposició dels Usuaris la present informació, per definir les seves Condicions d’Ús.

 

Addicionalment als continguts aquí exposats, els aspectes específics relacionats amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris d’aquest web es desenvolupen a la pàgina de Política de Privacitat.
El present Avís Legal regula l’ús del lloc web www.angloschool.cat sent el seu titular Anglo School – Núria Esparch amb DNI 40XXX8XXB.

 

Responsable del tractament de les teves dades personals

Identitat del Responsable: Anglo School – Núria Esparch
DNI: 40XXX8XXB
Correu electrònic: info@angloschool.cat
Adreça Manuel de Falla, 30 17190 Salt Girona
Telèfon: 659679274
Web: www.angloschool.cat

 

Identificació Delegat Protecció de Dades

Delegat Protecció Dades: Francisco Burgos Rubiales
Correu Electrònic: fburgos@audiconsecurity.com
Telèfon: 630835824
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/consultaDPD.jsf

 

Anglo School – Núria Esparch constituïda en relació amb la protecció de dades d’acord amb els requisits de la legislació vigent:

 

– Normativa Europea RGPD 2016/679 respecte al tractament de Dades Personals.
– Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals.
– Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, LSSICE.

 

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD, i 3/2018, LOPD-GDD, la Ley OrgánicaAnglo School – Núria Esparch, l’informa que, les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través del nostre formulari de Contacte a la nostra pàgina web, es recolliran a les nostres bases de dades sent responsable Anglo School – Núria Esparch.

 

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament en els termes i en les condicions previstes en la normativa legal vigent, dirigint-se per escrit a Anglo School – Núria Esparch situada a Manuel de Falla, 30, 17190, Salt, Girona o si ho prefereix amb un e-mail a info@angloschool.cat.

 

De conformitat amb l’article 32 del RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, Anglo School – Núria Esparch ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de l’anàlisi prèvia del risc de les operacions de tractament realitzades.
Anglo School – Núria Esparch es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa a l’article 30.2 del RGPD.

 

Li preguem que comuniqui immediatament a Anglo School – Núria Esparch qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.
Així mateix, amb l’acceptació d’aquest Avís Legal reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les seves dades de caràcter personal es realitza per tal de prestar els serveis demanats i remetre-li informació sobre l’entitat o ofertes comercials d’altres productes i serveis, avisos i, en general, informació d’Anglo School – Núria Esparch que pugui ser del seu interès. De conformitat amb el que preveu la normativa actual vigent, en emplenar qualsevol dels formularis que apareixen a la nostra pàgina web, dóna el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, per tal de dirigir informació, sempre en l’àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

 

També autoritza Anglo School – Núria Esparch perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a la tramesa d’informació comercial, cessió de dades i tramesa de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a Anglo School – Núria Esparch a l’adreça abans esmentada, en la qual haurà d’indicar les següents dades per a la seva identificació: nom i adreça.
Anglo School – Núria Esparch es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i utilitzar-lo només per a les finalitats indicades.

 

Anglo School – Núria Esparch informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Anglo School – Núria Esparch es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

Així mateix, l’informem que Anglo School – Núria Esparch té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural, a la qual estan exposats.

 

Contingut, termes legals i responsabilitats.

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular del mateix i els seus col·laboradors, els quals tenen finalitats merament informatives, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l’actualitat més recent, per la qual cosa en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/o substituïts per uns de nous, sense notificació prèvia, ni responsabilitat.

 

Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius de qualsevol tipus d’assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d’una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel sol fet de l’accés a ella per part dels usuaris.

 

Per al cas d’existir enllaços amb diferents llocs web, Anglo School – Núria Esparch, no es farà responsable del seu contingut en mancar de control sobre els mateixos.
L’usuari quan accedeix al lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Anglo School – Núria Esparch no garanteix ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l’absència de virus al lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

 

No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o tercers.

 

Modificacions

Anglo School – Núria Esparch es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Marques

A Anglo School – Núria Esparch pot ser que s’esmentin de forma indirecta i a nivell informatiu alguns termes i logotips, que constitueixen marques registrades pels seus respectius propietaris, no fent-nos responsable de la utilització inadequada que poguessin fer terceres persones respecte a aquestes marques.

 

Usuari i Règim de Responsabilitats

La utilització d’aquesta pàgina Web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa. Es recomana a l’usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a www.angloschool.cat o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l’accés sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

 

El lloc web de Anglo School – Núria Esparch proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per Anglo School – Núria Esparch per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

 

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Anglo School – Núria Esparch contràriament al que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, quedant Anglo School – Núria Esparch facultat per denegar o retirar l’accés i ús de Web, en qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixen aquestes condicions generals.

 

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

Menors d’edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per a Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

 

Propietat Intel·lectual, Normativa i Fòrum

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de Anglo School – Núria Esparch o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.
Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com els inscrits en els registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit del mateix.

 

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a Anglo School – Núria Esparch i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas Anglo School – Núria Esparch compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. Anglo School – Núria Esparch reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat de prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per aquest.

 

L’usuari pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials. Anglo School – Núria Esparch vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li correspondran en el caos d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

 

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Les presents condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Anglo School – Núria Esparch per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest Avís Legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pugui correspondre.
Anglo School – Núria Esparch es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

 

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. Anglo School – Núria Esparch té el seu domicili a Girona, Espanya.

 

Les dades de caràcter personal que ens has facilitat de forma voluntària seran incorporades a un fitxer del qual és titular Anglo School – Núria Esparch que s’utilitzarà per gestionar la teva subscripció al nostre butlletí a través del qual et mantindrem informat dels productes, novetats, sortejos, serveis, esdeveniments i promocions de Anglo School – Núria Esparch, domicili a Manuel de Falla, 30, 17190, Salt , Girona i e-mail info@angloschool.cat, així com la gestió de la seva inscripció i participació en sortejos, concursos o esdeveniments que sol·liciti participar.

 

Subscripcions al butlletí de notícies

Només podran prestar el seu consentiment persones majors de 16 anys.
Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la seva supressió o revoqui el seu consentiment l’interessat.

 

La base legal per al tractament de les seves dades per a la finalitat de poder informar-lo per via electrònica sobre els productes, novetats, sortejos, serveis, esdeveniments i promocions de Anglo School – Núria Esparch així com la gestió de la seva inscripció i participació a sortejos, concursos o esdeveniments que sol·liciti, és l’aportació del consentiment. El consentiment serà vàlid fins que decideixi revocar-lo.

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Anglo School – Núria Esparch estem tractant dades personals que els concerneixen o no.

 

Com a responsable del fitxer, l’empresa es compromet a respectar la confidencialitat de la teva informació de caràcter personal. Per exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició hauràs de remetre una comunicació des del compte de correu electrònic que utilitzes per tramitar l’alta a info@angloschool.cat amb l’assumpte BAIXA. Tramitar la subscripció al butlletí presumirà el teu consentiment per tractar les dades en els termes indicats.

 

En el moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejats en compliment d’obligacions legals.

 

Serveis de Contractació per Internet
Certs continguts de la website de Anglo School – Núria Esparch contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l’efecte per Anglo School – Núria Esparch.

 

Informació bàsica
Responsable del tractament: Anglo School – Núria Esparch

  • Finalitat del tractament: gestionar les consultes dels usuaris i atendre les sol·licituds.
  • Base legal per al tractament: el consentiment atorgat amb l’acceptació de la present Política de Protecció de dades.
  • Destinataris de les dades: no seran comunicades a terceres persones excepte per obligació legal.
  • Drets: per exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament reconeguts per la normativa, pot enviar un correu a info@angloschool.cat.

Per a més informació sobre aquest tractament i com exercir els seus drets pot consultar la nostra política completa de protecció de dades en: http:// www.angloschool.cat.

 

Crèdits del website
Anglo School – Núria Esparch
© Dret de propietat i copyright
Anglo School – Núria Esparch
40XXX8XXB
info@angloschool.cat
Manuel de Falla, 30
17190 Salt Girona
Telf. 659679274