fbpx

El First Certificate in English (FCE)

First Certificate in English (FCE)

És el nivell B2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. Avalua si el teu coneixement de l’anglès és adient per a la major part de les situacions pràctiques del dia a dia, incloent-hi els negocis i els estudis.

 

Per tal de superar aquest examen necessitaràs una àmplia varietat de vocabulari i hauràs de ser capaç de construir, argumentar i fer servir estils de comunicació adients en una multiplicitat de situacions.

 

També hauràs de demostrar el domini dels diferents registres lingüístics, de les convencions de cortesia i dels diferents graus de formalisme expressats mitjançant el llenguatge.

 

El FCE està reconegut per moltes universitats i institucions educatives com a prova de competència de nivell intermedi d’anglès i aquestes institucions l’admeten com a part dels seus requisits d’ingrés.

 

Hi ha dues versions disponibles del FCE: FCE i FCE per a les escoles. Tots dos segueixen exactament el mateix format i el nivell de les preguntes és idèntic. L’única diferència és que el contingut i el tractament dels temes de FCE per a les escoles ha estat particularment dirigit als interessos i l’experiència dels alumnes de l’escola.

Què inclou l’examen?

Consisteix en 4 proves:

  • Reading and Use of English: 1 hora 15 minuts. Hauràs de ser capaç d’entendre informació continguda en llibres de ficció i de no-ficció, en diaris i en revistes. El teu ús de l’anglès serà examinat per mitjà d’exercicis que demostrin el teu nivell de control de la gramàtica i del vocabulari.
  • Writing: 1 hora 20 minuts. Hauràs de demostrar que ets capaç de redactar dos textos diferents com ara una història curta, una carta, un article, un informe, un comentari o un assaig.
  • Listening: 40 minuts. Hauràs de demostrar que ets capaç de comprendre el significat de diversos materials de tipus oral, incloent-hi noticiaris, discursos, històries i anècdotes i anuncis públics.
  • Speaking: 14 minuts. Realitzaràs l’Speaking Test amb un altre candidat o en un grup de tres i hauràs de demostrar la teva capacitat per prendre part en diferents tipus d’interacció: amb l’examinador, amb els altres candidats i per tu mateix.